TIETOSUOJASELOSTE


1. Rekisterinpitäjä

TurkkiTaikuri (Y-tunnus 2987800-1)                                                                                                                Marita Satukangas                                                                                                                                              Osoite: Kuonomäentie 1, 01800 Klaukkala                                                                                                                            Puh. 045-203 0120                                                                                                                                            Sähköposti: info@turkkitaikuri.fi        


2. Henkilötietojen käyttötarkoitus            

TurkkiTaikuri käsittelee henkilötietoja asiakassuhteiden hoitamiseen, hallinnointiin, analysointiin ja palveluiden kehittämiseen kuten verkkopalvelut tai asiakasohjelma. TurkkiTaikuri voi hyödyntää käyttäjän päätelaitteen sijaintitietoja sijaintiperusteisten palvelujen tarjoamiseksi ja kohdennetun mainonnan esittämiseksi. (Sijaintitietojen hyödyntämisen voi mobiilipalvelun käyttäjä peruuttaa päätelaitteen ja sovelluksen asetuksista).                                                                                                                        Henkilötietoja voidaan käyttää  myös asiakasviestintään ja markkinointitarkoituksiin, mukaan lukien suoramainonta, etämyynti ja muu suoramarkkinointi sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin.  Asiakasviestintää ja asiakkaalle tarjottavia palveluita voidaan segmentoida ja tätä varten rekisteröityjä profiloida, perustuen esimerkiksi asiakkaan ostohistoriatietoihin tai kiinnostustietoihin, jotka voivat olla asiakkaan ilmoittamia tai, joita voidaan kerätä verkkopalvelun käyttäytymisen perusteella.        Henkilötietoja voidaan käyttää myös  asiakaspalautteen käsittelyyn ja siihen vastaamiseen sekä esim. asiakastyytyväisyyskyseleyihin.                                                                                                                        Lisäksi TurkkiTaikuri käyttää henkilötietoja liiketoimintansa suunnitteluun ja kehittämiseen.    


3. Käsittelyn oikeusperuste  

TurkkiTaikurin oikeus pitää rekisteriä ja käsitellä asiakkaan henkilötietoja perustuu pääsääntöisesti asiakassuhteen synnyttämään  etuun ja näin toteuttaa asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksia ja velvollisuuksia.                                                                                                                                          Henkilötietoja voidaan käsitellä myös suostumuksen perusteella.


4. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteri saattaa pitää sisällään rekisteröidyistä seuraavia tietoja:

 • etu- ja sukunimi
 • postiosoite
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • syntymävuosi
 • henkilötunnus (suostumuksen perusteella) 
 • rekisteröidyn itse antamat ja ilmoittamat muut tiedot
 • suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
 • lemmikkieläimiä koskevat tiedot

Kanta-asiakkaista voidaan käsitellä lisäksi seuraavia tietoja, kuten

 • asiakkuuden alkupäivämäärä ja loppupäivämäärä
 • ostotiedot
 • asiakasnumero
 • asiakkaaseen kohdistetut markkinointitoimenpiteet sekä tieto siitä, miten rekisteröity on näitä hyödyntänyt

TurkkiTaikurin verkko- ja mobiilipalvelun käyttäjistä voidaan käsitellä seuraavia tietoja

 • asiakasviestintään liittyvät tiedot, mukaan lukien palautteet, reklamaatiot ja asiakaspalvelupuhelut
 • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden välityksellä saatavat TurkkiTaikurin verkkopalvelujen käyttämistä koskevat tiedot ja tekniset tiedot
 • tiedot koskien asiakkaan luomaa omaa sisältöä tai muuta toimintaa TurkkiTaikurin verkkopalveluissa, kuten omien tietojen päivittäminen


5. Henkilötietolähteet

Tietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään muun muassa sähköisistä palveluista esimerkiksi silloin kun asiakas rekisteröityy eri palvelukanavissa. Evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla sähköisissä palveluissa voidaan muodostaa kirjautuneista käyttäjistä selainyleisöjä joista ei kuitenkaan voida tunnistaa yksittäistä käyttäjää. Lisäksi TurkkiTaikuri voi kerätä ja päivittää henkilötietoja henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä, kuten väestötietojärjestelmästä ja muista yleisesti käytettävissä olevista rekistereistä. 


6. Henkilötietojen luovuttaminen ja siirtäminen  

TurkkiTaikuri ei luovuta tietoja, paitsi yhteistyökumppaneille ja tämä voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei  loukkaa rekisteröityjen yksityisyydensuojaa. Tämän lisäksi rekisterinpitäjä ei luovuta rekisterissä olevia henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisen tai Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Rekisterinpitäjä ei siirrä rekisterissä olevia henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, paitsi asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisen tai Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.


7. Henkilötietojen säilytysaika 

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta tai rekisterinpitäjän lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseksi. Passiivisten asiakkaiden henkilötiedot poistetaan säännöllisesti.    


8. Rekisterin suojaus             

Henkilötiedot on tallennettu rekisterinpitäjän sähköiseen järjestelmään, jonka tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja tarvittavin muin tietoturvan toimialalla kulloinkin yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.

Rekisterinpitäjän sähköiseen järjestelmään on pääsy ainoastaan niillä tietyillä, ennalta määritellyillä rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvilla tai sen lukuun toimivilla henkilöillä, joille pääsy järjestelmään on työtehtävien tai muun vastaavan syyn vuoksi tarpeen. 


9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tutustua henkilötietoihinsa, vaatia virheellisten tietojen oikaisua tai vaatia henkilötietojensa poistamista.                                                                                                      Oikeuksien käyttöä koskeva pyyntö tulee tehdä kirjallisesti, ja sen tulee olla allekirjoitettu. Vaihtoehtoisesti pyynnön voi tehdä henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tarvittaessa rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröidyltä lisätietoja henkilöllisyyden vahvistamiseksi.                                                                                Jos tarkastuspyynnöt olisivat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti (useammin kuin kerran vuodessa) tai jos pyydetään useampia jäljennöksiä, peritään pyynnön toteuttamisesta hallinnollisiin kustannuksiin perustuva kohtuullinen maksu 100€ (alv 0%).  

 Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. 

Rekisteröidyllä on oikeus esittää valitus valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutetun toimisto), jos epäillään asetuksen rikkomista.


10. Loppusäännökset

 • Tekemällä  sähköisen varauksen verkkosivustolla (TurkkiTaikuri), asiakas vakuuttaa olevansa tietoinen kaiksita henkilötietosuojaehdoista ja hyväksyy ne täysimittaisesti.
 • Asiakas hyväksyy nämä säännöt valitsemalla valintaruudun varauskaavakkeessa
 • Rekisterinpitäjä voi päivittää nämä säännöt milloin tahansa. Uusi päivitetty versio on julkaistava tällä verkkosivulla.
     Nämä säännöt tulevat voimaan 31.3.2019